Producenci
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Użyte w niniejszym Regulaminie nazwy oznaczają:

 1. COOKIES – dane elektroniczne gromadzone przez przeglądarkę internetową w pamięci urządzenia, którym posługuje się Użytkownik
 2. DNI ROBOCZE – oznaczają wszystkie dni tygodnia, z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 nr 4 poz. 28)
 3. KLIENT – oznacza Kupującego bądź Usługobiorcę
 4. KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.)
 5. KONSUMENT – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 6. KONTO – oznacza zabezpieczony hasłem, przypisany do konkretnego Usługobiorcy panel administracyjny w Sklepie internetowym, za pomocą którego Usługobiorca uzyskuje dostęp do dotyczących go elektronicznych danych przechowywanych przez oprogramowanie Sklepu internetowego, umożliwiający Usługobiorcy składanie zamówień bez konieczności ponownego wpisywania danych osobowych oraz zarządzanie adresami
 7. KUPUJĄCY – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywającą towary od Sprzedawców
 8. LOGOWANIE – uwierzytelnianie i autoryzacja Usługobiorcy w celu uzyskania dostępu do konta w Sklepie
 9. PRAWO POCZTOWE – ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. (Dz. U. 2012, poz. 1529)
 10. PRAWO POLSKIE – oznacza przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 11. PRAWO PRZEWOZOWE – ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. (Dz. U. 1984 nr 53, poz. 272 ze zm.)
 12. PRODUKT/TOWAR – oznacza rzecz ruchomą będącą przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Kupującym a Sprzedawcami
 13. PRZEDSIĘBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonującą czynności prawnej bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową
 14. REGULAMIN – niniejszy dokument będący wzorcem umownym, na podstawie którego zawierane są przez Sprzedawców z Kupującymi oraz Usługobiorcami umowy sprzedaży towarów oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w szczególności określający warunki sprzedaży towarów i świadczenia usług przez Sprzedawców oraz wypełniający wobec Użytkowników obowiązki informacyjne nałożone ustawowo na Usługodawców 
 15. REJESTRACJA – proces zakładania konta w Sklepie
 16. REKLAMACJA TOWARU – oznacza, związane z uznaniem przez Konsumenta, że towar jest wadliwy, odstąpienie przez Konsumenta od umowy zawartej ze Sprzedawcami albo żądanie Konsumenta obniżenia ceny albo naprawy bądź wymiany towaru na nowy
 17. REKLAMACJA USŁUGI – oznacza wszelkie roszczenia Konsumenta przysługujące mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w związku z nieprawidłowym wykonaniem usługi przez Usługodawców
 18. SKLEP – oznacza przedsiębiorstwo posługujące się stroną internetową www.kales.pl w celu umożliwienia Użytkownikom zawierania ze Sprzedawcami/Usługodawcami umów na odległość
 19.  SPRZEDAWCY/USŁUGODAWCY – oznacza, wpisanego do prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, przedsiębiorców: Pawła Klimczyka (posiadającego NIP 6782688455, REGON 122722693) prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą F.H.U. Cooltrade, z siedzibą w Krakowie os. Dywizjonu 303 63A/23, adres poczty elektronicznej: kales@kales.pl , tel. kom 502 430 603, tel 12 200 25 16
 20. TRADYCYJNA FORMA PISEMNA – oznacza stworzenie zmaterializowanego dokumentu zawierającego własnoręczny podpis
 21. USŁUGA – oznacza działanie podejmowane na podstawie umowy o świadczenie usług przez Usługodawców w celu zaspokojenia określonej potrzeby Usługobiorcy
 22. USŁUGOBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą z usługi elektronicznej świadczonej przez Usługodawców
 23. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)
 24. UŻYTKOWNIK – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą ze strony internetowej www.kales.pl

§2. Postanowienia ogólne

 1. Przedmiotem działalności Sklepu www.kales.com.pl jest handel detaliczny produktami z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługują się Sprzedawcy/Usługodawcy są następujące:
 • a)    minimalna rozdzielczość ekranu monitora 1024×768 pikseli,
 • b)    połączenie z siecią internet,
 • c)    prawidłowo zainstalowana przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML5 oraz       technologię kaskadowych arkuszy stylów CSS3,
 • d)    włączona obsługa JavaScript oraz cookies,
 • e)    czynna skrzynka poczty elektronicznej.
 1. Klientami Sklepu mogą być zarówno Konsumenci, jak i Przedsiębiorcy.
 2. Sprzedawcy informują, że warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie www.kales.com.pl jest zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu. W przypadku, jeśli Użytkownik nie akceptuje jakichkolwiek postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawcy/Usługodawcy uprzejmie proszą o nieskładanie zamówień oraz niezakładanie konta w Sklepie. Niniejsze postanowienie winno być interpretowane z uwzględnieniem treści §10 ust. 5 niniejszego Regulaminu.
 3. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej www.kales.com.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 4. Zakazane jest dostarczanie do Sklepu internetowego przez Użytkowników treści bezprawnych.
 5. Wobec umów zawieranych z Klientami będącymi Konsumentami mającymi miejsce zwykłego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zastosowanie właściwych przepisów prawa powszechnie obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie pozbawia jednak Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa, które powszechnie obowiązuje na terytorium państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu.
 6. Wobec formy umów zawieranych z Klientami będącymi Konsumentami mającymi miejsce zwykłego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zastosowanie ma prawo obowiązujące na terytorium państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu.
 7. Wobec treści oraz formy umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami mającymi siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają wyłącznie właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§3. Umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi polegającej na utrzymywaniu konta w Sklepie

 1. Użytkownik może zawierać z Usługodawcami umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną we wszystkie dni tygodnia przez 24 godziny na dobę.
 2. Świadczona przez Usługodawców usługa elektroniczna jest bezpłatna i polega na utrzymywaniu konta w Sklepie.
 3. W celu utworzenia konta w Sklepie, należy dokonać następujących czynności:
 • a) kliknąć na znajdujący się w lewym górnym rogu strony www.kales.com.pl napis „Zarejestruj się”,
 • b) podać adres poczty elektronicznej i utworzyć hasło i ponownie kliknąć na pole z napisem „Zarejestruj się”.
 • c) po otrzymaniu od Usługodawców wiadomości e-mail, kliknąć na znajdujący się w treści wiadomości link.
 1. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na utrzymywaniu konta w Sklepie internetowym www.kales.com.pl zawierana jest w momencie kliknięcia przez Użytkownika w link o którym mowa w ustępie poprzednim. Umowa ta zawierana jest na czas nieokreślony.
 2. Usługobiorca może w każdym czasie odstąpić od umowy o prowadzenie konta w Sklepie, usuwając swoje konto ze Sklepu. Usunięcie przez Usługobiorcę konta ze Sklepu internetowego oznacza rozwiązanie tej umowy.

§4. Procedura składania i realizacji zamówień towarów

 1. Zamówienia od Użytkowników są przyjmowane przez stronę internetową www.kales.com.pl 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
 2. Zamówienia w Sklepie składać można w następujących formach:
 • a)    drogą mailową,
 • b)    poprzez stronę stronę internetową.
 1. W celu złożenia w Sklepie zamówienia poprzez stronę internetową, Użytkownik powinien dopełnić następujących czynności:
 • a) wybrać w menu na stronie głównej odpowiednią kategorię produktów, aby przejść w ten sposób do podstrony ze zdjęciami i cenami poszczególnych produktów;
 • b) kliknąć na zdjęcie wybranego produktu, aby przejść w ten sposób do podstrony zawierającej opis danego produktu;  
 • c)kliknąć na, znajdujące się przy opisie danego produktu, pole z napisem „Do koszyka”, aby umieścić w ten sposób towar w wirtualnym koszyku zawierającym zestawienie wybranych produktów, opcje płatności i dostawy oraz podsumowanie kosztów;
 • d) wybrać sposób dostawy i płatności;
 • e) kliknąć na pole z napisem „Zamawiam”;
 • f) podać właściwe dane osobowe i zatwierdzić je klikając na pole z napisem „ZAPISZ”;
 • g) zarejestrować się bądź zalogować albo kliknąć na pole z napisem „Złóż zamówienie” w celu złożenia jednorazowego zamówienia bez konieczności zakładania konta w Sklepie;
 • h) podać właściwe dane osobowe (nie dotyczy to tych Użytkowników zalogowanych, którzy już przynajmniej raz składali zamówienie w Sklepie);
 • i)przekazać treść zamówienia Sprzedawcom poprzez ponowne kliknięcie na pole z napisem „Złóż zamówienie”.
 1. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie kliknięcia przez Użytkownika w link aktywacyjny znajdujący się w wysłanej przez Sprzedawców do Użytkownika który złożył zamówienie wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie otrzymania zamówienia przez Sprzedawców oraz podsumowanie warunków zakupu.
 2. Dane osobowe o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, których podanie przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu złożenia zamówienia, są następujące:

a)     Imię

b)    Nazwisko,

c)     Telefon,

d)    E-mail,

e)    Ulica i nr domu,

f)      Kod pocztowy,

g)    Miasto,

h)    Kraj.

 1. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia.
 2. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zakupione towary:

a)    za pobraniem przy odbiorze towaru od kuriera bądź listonosza,

b)    przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawców prowadzony przez bank Mbank…..

c)    gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie Sprzedawców,

d)    szybkim przelewem bądź kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24 (operatorem kart płatniczych jest w tym przypadku PayPro SA Agent Rozliczeniowy, z siedzibą przy ul. Kanclerskiej 15 (60-327 Poznań), wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, REGON 301345068).

 1. Na czas dostarczenia zamówionych towarów składają się: czas potrzebny na spakowanie towaru i przekazanie go dostawcy oraz czas dostawy.
 2. Czas potrzebny na spakowanie towaru i przekazanie go dostawcy nigdy nie przekracza 5 dni roboczych, a w większości przypadków wynosi 1 dzień roboczy (jeśli czas potrzebny na spakowanie towaru i przekazanie go dostawcy ma przekroczyć 1 dzień roboczy, Użytkownik składający zamówienie jest o tym niezwłocznie informowany). Czas dostawy wynosi natomiast nie więcej niż 2 dni robocze.

§5. Dostawa towaru

 1. Zamówione towary dostarczane są wyłącznie za pośrednictwem podmiotów profesjonalnych (zawodowo zajmujących się usługami pocztowymi bądź transportem drogowym towarów): w zależności od wyboru Kupującego operatora pocztowego Poczta Polska SA, firmy kurierskiej Fedex, bądź InPost.
 2. Sprzedawcy informuje, że w przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie, Kupujący ma prawo (zgodnie z ustawą Prawo przewozowe oraz ustawą Prawo pocztowe) do zwrócenia się do dostarczyciela o sporządzenie protokołu szkody w sytuacji kiedy dostarczyciel nie sporządzi protokołu szkody z własnej inicjatywy. Jeżeli Kupujący otrzyma od dostarczyciela protokół szkody, Sprzedawcy zaleca przesłanie tego dokumentu (ewentualnie jego kopii) na wskazany w §1 adres siedziby Sprzedawcy, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawców zgłoszonej przez Kupującego reklamacji.
 3. Cena podana przy prezentacji towaru na stronie internetowej www.kales.com.pl nie zawiera kosztów dostawy. Koszt dostawy towaru, każdorazowo podawany jest na stronie www.kales.com.pl podczas składania zamówienia przez Użytkownika, przed zawarciem umowy sprzedaży. W przypadku składania zamówienia drogą mailową koszt dostawy podawany jest w korespondencji mailowej.
 4. W przypadku dostawy towaru zagranicę, koszt dostawy ustalany jest indywidualnie, przed zawarciem umowy sprzedaży, w drodze negocjacji pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą, prowadzonych telefonicznie bądź za pomocą poczty elektronicznej.

§6. Prawo odstąpienia od umowy i zwrotu towaru kupionego na odległość

 1. Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta Kupujący będący Konsumentem może odstąpić, bez podania przyczyny, od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcami w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania towaru. W razie tego odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu Konsument może złożyć Sprzedawcom albo drogą elektroniczną (wysyłając wiadomość e-mail z oświadczeniem na adres kales@kales.pl) albo wysyłając pisemne oświadczenie na nośniku papierowym pocztą tradycyjną na wskazany w §1 adres siedziby Sprzedawców. Oświadczenie to Konsument może złożyć na ustawowym formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Sprzedawcy udostępniają wzór formularza tutaj.
 3. Konsument zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać towar Sprzedawcom na wskazany w §1 adres jego siedziby.
 4. W przypadku, gdy Konsument odstąpi od umowy, Sprzedawcy zwracają mu w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy wszelkie otrzymane od niego tytułem zakupu płatności (w tym koszty dostarczenia rzeczy), z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie. Jednakże, zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, Sprzedawcy mogą wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Koszty odesłania towaru do Sprzedawców nie są Konsumentowi zwracane.
 6. Sprzedawcy dokonują zwrotu płatności na rzecz Konsumenta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Sprzedawcy informują, iż prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a)    o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał  w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b)    w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f)     w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu  na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g)    w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została  uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h)    w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i)      w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j)     o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k)    zawartej w drodze aukcji publicznej;

l)      o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m)  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 1. Sprzedawcy uprzejmie proszą Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do oświadczenia o odstąpieniu bądź do odsyłanego towaru paragonu albo faktury VAT, gdyż może się to przyczynić do przyspieszenia zwrotu kwot należnych Konsumentowi tytułem odstąpienia przez niego od umowy.

§7. Reklamacje towarów zakupionych 25 grudnia 2014 r. oraz po 25 grudnia 2014 r.

 1. Sprzedawcy odpowiadają wobec Kupującego będącego Konsumentem za wadliwość towaru w zakresie określonym przez przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności przepisy o rękojmi (art. 556 – 576 (4) Kodeksu cywilnego).
 2. Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta może nastąpić w formie dowolnej (np. telefonicznie pod numerem 502 430 603, w tradycyjnej formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawców wskazany w §1 Regulaminu, pocztą elektroniczną na adres:kales@kales.pl.
 3. Sprzedawcy ustosunkują się do żądań reklamacyjnych Konsumenta niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Konsumenta.
 4. Reklamowany produkt odsyłać należy na adres siedziby Sprzedawców, określony w §1 Regulaminu.
 5. Konsument może składać reklamacje z tytułu rękojmi przez okres 2 lat od dnia otrzymania towaru.
 6. Sprzedawcy uprzejmie proszą Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do reklamowanego produktu paragonu bądź faktury VAT, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia reklamacji.
 7. W przypadku umowy sprzedaży zawartej z Kupującym będącym Przedsiębiorcą zawierającym tą umowę w ramach swojej działalności gospodarczej, odpowiedzialność Sprzedawców wobec Kupującego z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 8. Niektóre z otrzymanych przez Kupujących towarów objęte są gwarancją producenta bądź dystrybutora. Zakres gwarancji udzielonej przez producenta bądź dystrybutora określa dołączony do towaru dokument gwarancyjny.
 9. Gwarancja, o której mowa w ustępie poprzednim, nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego będącego Konsumentem przysługujących mu wobec Sprzedawców na podstawie rękojmi. 
 10. Sprzedawcy zalecają Konsumentowi, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, skorzystanie przy składaniu reklamacji z formularza reklamacji. Skorzystanie z formularza reklamacji w żadnym wypadku nie jest konieczne do rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawców, jednak może przyczynić się do przyspieszenia procedury reklamacyjnej.    

§8. Reklamacje usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Usługodawców drogą elektroniczną Usługobiorca składać może w formie elektronicznej (poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Usługodawców) bądź  tradycyjnej formie pisemnej (poprzez wysłanie listu na wskazany w §1 adres siedziby Usługodawców).
 2. Usługodawcy ustosunkują się do reklamacji dotyczącej usługi świadczonej drogą elektroniczną w terminie do 7 dni od dnia jej otrzymania.

§9. Polityka prywatności i cookies

 1. Administratorami danych osobowych Klientów (Kupujących oraz Usługobiorców) sklepu internetowego www.kales.com.pl są Sprzedawcy/Usługodawcy.
 2. Dane osobowe Klientów chronione są zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich, przetwarzanie ich z naruszeniem prawa oraz ich zmianę, utratę, naruszenie lub zniszczenie. Administratorzy zabezpieczają dane osobowe Klientów zgodnie z przepisami Rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).
 3. Podanie przez Klientów danych osobowych jest dobrowolne. 
 4. Dane osobowe Klientów przetwarzane są przez Administratorów wyłącznie w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz realizacji umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem sklepu internetowego.  
 5. Klienci mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.
 6. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w sklepie.
 7. Jeżeli Użytkownik strony internetowej www.kales.com.pl wyraża na to zgodę, Administratorzy posługują się plikami cookies o charakterze sesyjnym i funkcjonalnym. Pliki te stosowane są wyłącznie w celu dostosowania strony internetowej www.kales.com.pl do potrzeb Użytkownika.
 8. Użytkownik ma możliwość wyłączenia w przeglądarce internetowej opcji przechowywania cookies. Wyłączenie opcji przechowywania cookies powoduje utratę funkcjonalności sklepu internetowego, a w szczególności uniemożliwia złożenie zamówienia za pomocą strony internetowej www.kales.com.pl oraz rejestrację (założenie konta w Sklepie).

§10.    Postanowienia końcowe

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1155), Sprzedawcy przyjmują zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny tego samego rodzaju i w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt. Sprzęt należy wysyłać na adres siedziby Sprzedawców wskazany w §1.
 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Konsumentów za pośrednictwem sklepu internetowego ze Sprzedawcami/Usługodawcami umów jest sąd właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Jednakże zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 Nr 110, poz. 1189) oraz rozporządzeniem ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. z 2001 r. Nr 113 poz. 1214) Klient może złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Handlowym. Jednakowoż zgodnie z §15 w/w rozporządzenia wniosek taki nie jest wiążący dla Sprzedawców/Usługodawców (Sprzedawcy/Usługodawcy mogą, lecz nie muszą zgodzić się na rozstrzygnięcie sporu przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki).
 3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych ze Sprzedawcami przez Przedsiębiorców za pośrednictwem Sklepu internetowego umów jest sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba Sprzedawcy/Usługodawcy. 
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego.
 5. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Użytkowników (w tym Klientów) będących Konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, przysługujących im na mocy powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo zawsze mają powszechnie i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 6. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić wyłącznie po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o przewidywanych zmianach najpóźniej w terminie 2 (dwóch) tygodni przed dniem wejścia ich w życie. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian realizowane będą według wersji Regulaminu, która obowiązywała w momencie składania zamówienia.
 7. Niniejszy Regulamin może zostać nieodpłatnie odtworzony, utrwalony i pozyskany poprzez wejście na podstronę http://www.kales.com.pl/pl/i/Regulamin/3  i dokonanie wydruku.
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl